Program Czyste Powietrze to jeden z elementów walki o bardziej ekologiczne warunki życia. O ochronę środowiska i poprawę jego obecnej kondycji, a co za tym idzie kondycji całego społeczeństwa i kolejnych pokoleń. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie by skorzystać z dofinansowania, które wpływa zarówno pośrednio jak i bezpośrednio na jakość powietrza, złożenie wniosku powinno być obywatelskim obowiązkiem. Natomiast jeśli potencjalnych beneficjentów nie do końca interesują pobudki społeczne, warto wiedzieć, że jest to przede wszystkim inwestycja we własne zdrowie.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze został przygotowany w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest skierowany do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych (lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, jeśli posiadają one osobną księgę wieczystą).

Jakie projekty obejmuje program?

Program pozwala między innymi na wnioskowanie o całkowicie bezzwrotne dofinansowanie do:

  • wymiany starego pieca,
  • ocieplenia domu,
  • zamontowania wentylacji z rekuperatorem,
  • nowej stolarki okiennej i drzwi,
  • mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Na jakie dofinansowanie można liczyć i w jakiej formie?

Na powyższe działania, można otrzymać wsparcie rządowe na poziomie nawet 90% kosztów. Pomoc jest udzielana w formie bezpośrednich zwrotów pieniężnych (ryczałtowo lub w ratach) oraz w postaci spłat kredytów bankowych, jeśli tylko 95% środków z pożyczki zostało przeznaczone na tzw. środki kwalifikowane.

Finansowanie dotyczy zarówno zakończonych prac, działań w trakcie realizacji lub planowanych projektów. We wniosku mogą się jednak znaleźć tylko koszty do 6 miesięcy wstecz.

Program Czyste Powietrze – zasady w pierwszej połowie roku 2022.

Aby móc skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania związanego z programem Czyste Powietrze, należy spełnić więcej warunków niż posiadanie prawa własności lub współwłasności do domu jednorodzinnego. Program zakłada bowiem kryterium dochodowe, które dodatkowo uległo znacznym zmianom w 2022 roku. 25 stycznia wraz z trzecią wersją programu, obok dofinansowania podstawowego oraz podwyższonego pojawiło się kilka dodatkowych grup, które mogą wnioskować o pomoc finansową nazwaną „najwyższym poziomem dofinansowania”.

  • Gospodarstwa wieloosobowe, w których średni dochód na osobę wynosi 900 zł lub mniej.
  • Gospodarstwa jednoosobowe, w których średni dochód wynosi 1260 zł.
  • Wszystkie osoby posiadające prawo do zasiłku.
  • Posiadacze jednoosobowej działalności gospodarczej, których roczny przychód nie przekroczył równowartości 20 płac minimalnych.

Dodatkową zmianą jest ustalenie progów dochodowych na innym poziomie. Kwota maksymalnego uzyskiwanego dochodu została pomniejszona.

Ponadto w roku 2022 nie można się już ubiegać o dofinansowanie do kotłów węglowych.

Program Czyste Powietrze – planowane zmiany w drugiej połowie roku.

Opisane wyżej zmiany nie są jednak ostatnimi w roku 2022. W trakcie opracowywania jest wprowadzenie do programu doradztwa, a także objęcie możliwością wnioskowania o dotacje właścicieli budynków wielorodzinnych.